o
o
KOŠÍK   POLOŽIEK: 0  CELKOM:  0,00 EUR

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky sú určené k tomu, aby obchodné vzťahy so zákazníkmi mali pre obe strany právne záväzný základ. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho sa riadia českým právnym poriadkom a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Prevádzkovateľ:
NetBuy, s.r.o., IČ 46846905, so sídlom Smolenická 3135/3, Bratislava 85105, zapísaná v obchodnom registri vedeným Okresným súdom v Bratislave, oddiel Sro, vložka č. 84443/B.

Kupujúci (zákazník):
Kupujúcí (spotrebiteľ podľa občianského zákonníka) poskytne pri zahájení obchodného vzťahu predávajúcemu len svoje kontaktné údaje. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim vyslovene neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Sb., občianský zákonník, ako aj so súvisiacimi predpismi.

2. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité len k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobnom styku týkajúceho sa objednaného tovaru (poskytnutie mena a dodacej adresy).

3. Objednanie tovaru

Zákazník uskutoční objednávku tovaru prostredníctvom e-shopu na internetových stránkach predávajúceho, ktorá obsahuje druh tovaru, jeho množstvo, cenu, meno a kontaktné údaje kupujúceho a miesto dodania. Táto objednávka je návrhom kúpnej zmluvy a zákazník svojim podaním potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ako aj s reklamačným poriadkom a súhlasí s nimi. Takto vytvorenú objednávku potvrdí predávajúcí zákazníkovi e-mailom, a to do 24 hodín od jej obdržania. V prípade, že objednaný tovar nie je skladom, dohodne predávajúci so zákazníkom individuálny dodací termín príp. navrhne dodanie iného adekvátneho tovaru.

Odosláním objednávky zákazník súhlasí aj s cenou tovaru. V prípade záujmu o zníženie ceny na základe konkurenčnej ponuky je nutné si takúto cenu dohodnúť s predávajúcim vopred (pred odoslaním objednávky). Prevádzkovateľ si vyhrazuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Spätná úprava ceny a fakturačných údajov nie je možná.

Objednáním tovaru na našich internetových stránkách zákazník súhlasí so zasielaním informačných e-mailov našej spoločnosti.

4. Platobné podmienky

Objednaný tovar hradí zákazník až pri prevzatí tovaru, a to jedine formou dobierky. Nie je možné platiť kartou, a to ani vodičovi prepravnej spoločnosti.

5. Reklamácia – viď reklamačný poriadok

Reklamácie sú vybavované štandartným spôsobom v súlade s platnou právnou legislatívou. Odporúčame zákazníkom venovať patričnú pozornosť pri prevzatí tovaru s ohľadom na možné poškodenie, a tým predísť prípadným nezrovnalostiam.

6. Dodacie podmienky

U každej položky tovaru je vždy uvedená doba expedície (počet dní potrebných k odoslaniu objednaného tovaru). V prípade nedostatkového tovaru môže dojsť k predĺženiu dodacej lehoty. Prevádzkovateľ sa zaväzuje podľa svojich možností a s ohľadom na zákazníka, znížiť dodaciu lehotu na nejmenšiu možnú dobu. Pokiaľ dodacia doba prekročí dobu primeranú všeobecnej dostupnosti konkrétneho druhu tovaru na trhu, zákazník má plné právo zrušit svoju objednávku, a to formou e-mailu.

·         Skladomtovar je skladom, pri objednaní do 13 h bude ešte v ten deň expedovaný a následujúci pracovný deň spravidla u Vás.

·         5 - 10 dnítovar nie je u nás skladom, ale je zrejme dostupný v sieti dodávateľov - termín bude upresnený e-mailom.

·         Na otázku tovar nie je u nás skladom, je nutné overiť u dodávateľov, či je tovar k dispozícii.

Kupující je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielkyhlavne druh a množstvo tovaru a neporušenosť obalu podľa priloženého dodacieho listu.

7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci má právo podľa § 53 odst. 7 občianského zákonníka odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu bez zbytočného odkladu.

Pre vrátenie tovaru v 14 dňovej dobe odporúčame nasledovné:

·         Tovar nesmie byť použitý.

·         Priložte doklad o kúpe tovaru - postačí aj číslo objednávky.

·         Uveďte číslo účtu, kam majú b vrátené peniaze.

·         Nejedná sa o tovar upravený podľa priania zákazníka alebo pre jeho osobu (např. spoilery, nárazníky) podľa § 53 odst. 7 písm. c) občianského zákonníka.

·         Nejedná sa o tovar na ktorý nákup bola uzavre medzi predávajúcim a kupujúcim písomná kúpna zmluva.

·         Vrátenie tovaru musí b dohodnuté e-mailom s e-shopom http://www.tyre-mall.sk/, nie je možné odoslať alebo osobne zaviezť pneu bez predchádzajúcej dohody.

·         Vrátiť tovar môžu len koneční spotrebitelia, nie osoby, ktotovar zakúpili na IČ - tu nevzniká právny nárok a záleží na dohode s e-shopem www.tyre-mall.sk

Nejneskôr do 14-tich d od prevzatia vráteného tovaru predávajúcemu vám budú zaslané peniaze na Vami uvedený účet. Vrátená čiastka bude ponížená o náklady vynaložené na dopravu tovaru k zákazníkovi, t.j. 6€ vrátane DPH za balík.

Dôsledne skontrolujte všetky náležitosti objednaného tovaru pred tým než bude použitý. Za použitie pneumatík sa považuje už aj ich nasadenie na disk. Pokiaľ je tovar už použitý, v žiadnom prípade sa takýto tovar už nedá vrátiť!!!

Kupující je povinpri prevzatí tovaru (pneumatík alebo diskov) od predávajúceho pred samotnou montážou skontrolovať, či tovar zodpovedá danej špecifikácii (napríklad rýchlostné dezény, obdobie, dezén a pod.) a nevykazuje zjavné vady alebo poškodenie.

Toto ustanovenie však nie je možné chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ, v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14tich dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Pokiaľ to už ale nie je možné (napr. v mezidobí bol tovar zniče alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Pokiaľ je vrátený tovar poškodený len čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takomto prípade povin vzniknutú škodu preukázať.

8. Reklamačný poriadok

Všeobecné podmienky reklamácie

Povinnosti kupujúceho
Kupujúci je povin si dodaný tovar dôkladne prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených závadách.

Odporúčame kupujúcemu o reklamácii tovaru informovať predávajúceho písomne na obchod@tyre-mall.sk, kde zákazník popíše problém (nejlepšie s fotodokumentáciou) a identifikuje svoj nákup – postačí číslo objednávky.

Povinnosti predávajúceho v záležitostiach reklamácie
Predávajúci rozhodne o reklamácii nejneskôr do 3 pracovných d, pričom do tejto lehoty sa nezapočítava primeraná doba podľa druhu výrobku či služby k odbornému posúdeniu vady. Predávajúci vyrozumie kupujúceho e-mailom a prípadne telefonicky.

Reklamácia uplatnená v záručnej dobe

§ 616 Zhoda s kúpnou zmlouvou
(1) Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, predovšetkým, že je bez vád.
(2) Pokiaľ tento zákon neustanovuje inak, zhodou s kúpnou zmluvou sa podľa odstavca 1 ďalej rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti požadované zmluvou, popísané predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom, alebo očakávané na základe nimi vytváranej reklamy, prípadne obvyklú akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takéhoto druhu, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktopredávajúci pre použitie takejto veci uvádza alebo pre ktorý sa takáto vec obvykle používa.
(3) V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupující právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; nie je však taký postup možný, môže kupujúcí požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúvedel o rozpore s kúpnou zmluvou pred prevzatím veci alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.
(4) Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví behom šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za existujúcí rozpor pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Záručné podmienky
a) Záručná doba je dva roky, vzťahuje sa na skryté vady. Táto doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru.
b) Pokiaľ je závada odstraniteľná, bude vada bezplatne odstránená. V prípade neodstraniteľnej vady bude tovar vymenený na náklady predávajúceho.
c) Nárok na uplatnenie záruky zaniká v následujúcich prípadoch:
- neodborné montáže, zachádzanie či obsluha alebo použitie tovaru v rozpore so stanoveným technologickým postupom,
- používanie tovaru v podmienkach, ktonezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedených v dokumentácii alebo iného porušenia technologickej disciplíny,
- poškodenie tovaru prírodnými živlami,
- poškodenie tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používáním v rozpore s technologickými či inými podmienkami uvedenými v dokumentácii,
- opotrebením po hranicu stanovenú zákonom.

Postup pri výmene (reklamácii) tovaru
Odberateľ bezodkladne kontaktuje dodávateľa e-mailom alebo telefonicky. Na základe tejto komunikácie navrhne dodávateľ spôsob prepravy tovaru na svoju adresu, prípadne si túto dopravu môže odberateľ zabezpečiť sám. Po prevzatovaru na adrese pobočky dodávateľa tento o tom informuje odberateľa a ďalej bude zahájený dohodnutý spôsob výmeny, popr. zákonom stanovený spôsob reklamácie tovaru.
Pokiaľ odberateľ zistí dodatočné nezrovnalosti na faktúre, ktorá je súčasťou dodávky, prípadne táto faktúra súčasťou dodávky nebude, bude neodkladne kontaktovať dodávateľa, ktorý ju upraví podľa jeho požiadavkov (pokiaľ to zákon umožňuje), popr. ju opätovne zašle e-mailom na e-mailovú adresu odberateľa.

Odporúčanie pri preberaní zásielok
Je v záujme každého kupujúceho si dôsledne prekontrolovať obsah zásielky pri prevzatí tovaru, na neskoršie reklamácie ohľadne druhu, množstva alebo poškodenia tovaru pri doprave nemusí byť braný ohľad. Podpísaním dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že tovar bol dodaný v poriadku.
Vzhľadom k tomu, že dopravu Vami objednaného tovaru vo väčšine prípadov zaisťuje tretia osoba, dodržujte nasledovný postup:
Pri dodaní tovaru si dôkladne skontrolujte stav tovaru. Pokiaľ je všetko v poriadku, potvrďte prevzatie tovaru podpísaním dodacieho (prepravného) listu. Jeho podpísaním vyjadrujete súhlas s tým, že tovar bol dodaný bez vád a v množstve, ktoré je uvedené v dodacom liste.
Pokiaľ má tovar v okamžiku dodania akékoľvek vady alebo nesúhlasí druh alebo množstvo, je nutné tieto skutočnosti poznamenať na dodací (prepravný) list. Pokiaľ je tovar poškodený, môže kupujúci prevzatie odmietnuť.
Pokiaľ informácie o vadách  nebudú zaznamenané na dodacom (prepravním) liste, reklamačné konanie nemusí byť zahájené.

9. Storno objednávky

Storno objednávky sa dá uskutočniť len e-mailom na adrese obchod@tyre-mall.sk a je nutné uviesť číslo objednávky. Storno nie je možné uskutočniť telefonicky! Objednávku je možné stornovať maximálne pred expedováním zásielky. V momente, keď dojde k odovzdaniu pneu spedičnej firme, už nie je možné uskutočníť storno bez zmluvnej pokuty - viď upozornenie nižšie.

UPOZORNENIE: Každá objednávka je záväzná (Občianský zákonník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb.) podľa našich obchodných podmienok. Pokiaľ nebude expedovaná objednávka zaslaná na dobierku vyzdvyhnutá zákazníkom, bude v každom prípade požadované uhradenie vzniknutých nákladov na odoslanie tovaru a manipulačný poplatok (zmluvná pokuta) vo výške 28€. Odoslaním objednávky súhlasíte s našimi obchodnými podmienkami a zmluvnou pokutou v hore uvedenej výške. Upozorňujeme, že všetky nesplatené pohľadávky (neuhradená zmluvná pokuta), budú postúpené ďalej inkasnej spoločnosti, prípadne právnemu zástupcovi nášho e-shopu.

Predávajúci môže jednostranne zrušit objednávku kupujúceho v prípade, že objednané plnenie (tovar) sa stane nedostupným, alebo objednaný tovar sa už nevyrába, alebo sa nedodáva na trh dostupný predávajúcemu, alebo je dlhodobo nedostupný vinou nie na strane predávajúceho. Pokiaľ sa vyššie uvedená nemožnosť plnenia týka len časti objednaného plnenia, môže predávajúci zrušit len túto časť objednávky. Predávajúci môže zrušit objednávku, ak dojde k výraznej zmene kúpnej ceny, za ktorú predávajúci získava tovar od dodávateľov, kedy táto zmena nebola predávajúcemu známa v dobe prijatia objednávky. Predávajúci je povin pred zrušením objednávky o zmene ceny neodkladne informovať kupujúceho a pokúsiť sa o dohodu, keď v prípade, že s kupujícím nedojde k dohode o novej cene, je predávajúci  oprávnený zrušit objednávku.

10. DOT a krajina pôvodu

Nie je možné overovať DOT a krajinu pôvodu. Predávame len nové pneu určené na predaj v tejto sezóne. Poznámky o veku pneu v objednávke neberieme na zreteľ, pokiaľ v rozpore s potvrdenými obchodnými podmienkami.

Nie je možné overiť DOT, zaistiť zákazníkovi odoslanie pneumatík vyrobených v konkrétnom termíne alebo v konkrétnej krajine.

11. Účinnosť

Účinnosť týchto všeobecných obchodných podmienok nastává dňom 27. mája 2013.